Izglītība

LV

Izglītība Mutes, sejas un žokļu ķirurģijā

 • Mutes sejas un žokļu ķirurģijas programmas apguve: Rīgas Stradiņa universitātes Tālākizglītības fakultāte, rezidentūras nodaļa.
 • Programmas ilgums: 4 gadi.
 • Programmas vadītājs: asoc. prof Ģirts Šalms
 • Prasības sākot studijas: Ārsta un zobārsta diploms
 • Programmas saturs: Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursa plānam, praktiskas manipulācijas apguve pieredzējušu specialistu uzraudzībā.
 • Papildus rezidenti veic pedagoģisko darbu ar studentiem un zinātnisko darbību.
 • Rezidentūras noslēgumā rezidents kārto valsts pārbaudījumu kurā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana.

Noderīgas saites:

 • Standarts – izglītības programmas absolventu zināšanu, prasmju un kompetenču apraksts mutes, sejas un žokļu ķirurga pamatspecialitātes iegūšanai

https://arhivs.talakizglitiba.lv/sites/default/userfiles/3_3_Standarts_mutes_sejas_un_zoklu_Kirurgija.pdf

 • Rīgas Stradiņa universitātes tālākizglītības fakultāte

https://www.rsu.lv/talakizglitiba-un-kursi/rezidentura/mutes-sejas-un-zoklu-kirurgs

 • Rezidentūras vietas 2024/2025

https://www.vm.gov.lv/lv/media/13614/download?attachment

 • Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu. Mutes, sejas un žokļu ķirurgs.

https://likumi.lv/ta/id/190610-noteikumi-par-arstniecibas-personu-un-studejoso-kuri-apgust-pirma-vai-otra-limena-profesionalas-augstakas-mediciniskas-izglitib…

ENG

Education in Oral and maxillofacial surgery

 • Oral and maxillofacial study: Riga Stradins University Department of Residency.
 • The duration of the program: 4 years full time study
 • Program leader: assoc. prof Girts Šalms
 • Program structure: Theoretical education – problem lectures, seminars, patient discussions. Practical training – study courses in hospitals and out-patient institution. Graduate medical training is organised by rotation through study courses according to the speciality programme.
 • In addition, residents perform pedagogical work with students and scientific activities.
 • Theoretical and practical knowledge is assessed at the end of each study course. The final examination consists of a MCQ test, clinical situation tasks and presentation of a scientific thesis.