Noderīgi

Saistītās asociācijas

Latvijas ārstu biedrība

Latvijas Ārstu biedrība dibināta 1988. gadā. Biedrības darbības mērķis ir veselības aprūpes sistēmas un ārstu kvalifikācijas pastāvīga pilnveidošana, Latvijas ārstu tiesisko, profesionālo un ekonomisko interešu aizstāvība, tautas veselības veicināšana, veselības aprūpes organizācijas uzlabošana, medicīnas izglītības sistēmas pilnveidošana, kā arī ārstu ētikas principu popularizēšana un to ievērošanas kontrole.

Regulāri tiek organizēti kursi un piedāvātas izglītības iespējas ārstiem.

The Latvian Association of Doctors was founded in 1988. The purpose of the association is to activity participate in continuous improvement of the health care system and the qualifications of doctors, the defence of the legal, professional and economic interests of Latvian doctors, the promotion of public health, the improvement of the health care organization, the improvement of the medical education system, as well as the popularization of the ethical principles of doctors and the control of their observance.

Courses and educational opportunities are regularly organized for doctors.

Latvijas zobārstu asociācija

https://www.lza-zobi.lv

Latvijas Zobārstu Asociācija (LZA) dibināta 1990.gada 3. oktobrī. LZA darbības mērķis ir Latvijas zobārstu profesionālo, ekonomisko un tiesisko interešu aizstāvība un zobārstniecības attīstības veicināšana Latvijā.

Latvian Dental Association (LZA) was founded on October 3, 1990. The purpose of LZA activity is to protect the professional, economic and legal interests of Latvian dentists and promote the development of dentistry in Latvia.

European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery EACMFS – https://www.eacmfs.org/

EACMFS was established in 1970 by a group of innovative European surgeons who were keen to advance the specialty. It has become the most prominent and highly respected professional group for the specialty in Europe and has a high profile in other parts of the World. The organization offers a wide range of courses, online lectures, trainings, various travel scholarships for young specialists. An online website has been created, which is free for association members – https://max-flix.com/

EACMFS ir dibināta  1970. gadā, to veidoja aktīvu Eiropas ķirurgu grupa, kas vēlējās attīstīt šo specialitāti. Šī organizācija ir kļuvusi par vienu no visievērojamāko un cienījamāko specialitātes profesionāļu apvienību Eiropā, un tai ir augsta atpazīstamība arī pasaulē.

Organizācija piedāvā plašu kursu klāstu, online lekcijas, apmācības, jaunajiem speciālistiem dažādas ceļojumu stipendijas. Ir izveidota online vietne ar video-lekcijām un operāciju ierakstiem – https://max-flix.com/ kas asociācijas biedriem ir bezmaksas lietošanā.

Oral and Maxillo-Facial Surgery Section of UEMS (Union Européenne Des Médecins Spécialistes)

https://omfsuems.eu/default.aspx

The European Union of Medical Specialists (UEMS) is the oldest medical organisation in Europe. OMFS Section has been representing the European medical specialty of OMFS for almost 40 years. UEMS focuses on three main aspects: Specialty Representation & Standard setting; Advocacy; Specialist accreditation. Since 2023, OMFS Trainees Forum was established, which also actively participates in expressing opinions and their visions for better development of the specialty. https://omfsuems.eu/european_trainee_forum/default.aspx

UEMS ir vecākā medicīniskā organizācija Eiropā, kurā tiek pārstāvētas 43 medicīnas specialitātes. Mutes sejas un žokļu ķirurģija ir  pārstāvēta UEMS gandrīz 40 gadus. UEMS koncentrējas trim galvenajiem aspektiem: Specialitāšu reprezentācija un standartu uzstādīšana; Aizstāvība; Speciālistu akreditācija. Kopš 2023. izveidojās Jauno specialistu forums, kas arī aktīvi piedalās izsakot viedokli un redzējumu par labāku specialitātes attīstību. https://omfsuems.eu/european_trainee_forum/default.aspx

AO CMF

https://www.aofoundation.org/cmf

AO CMF is the largest global network of clinicians, researchers and ORP striving for excellence in facial surgery across the specialties. The organization offers a wide range of courses, research support materials, as well as community building.

AO CMF ir lielākais globālais klīniski strādājošo ārstu, pētnieku tīkls, kas tiecas pēc izcilības sejas, žokļu ķirurģijā dažādās specialitātēs. Organizācija piedāvā plašu kursu klāstu, atbalsta materiālus pētniecībā, kā arī kopienas veidošanu.

S.O.R.G.- Strasbourg Osteosynthesis Research Group

https://www.sorg-group.com/en

The objectives of SORG in the field of oral and craniomaxillofacial surgery are: Promote science, development and research, publish results in established international journals as well as further relevant media, continuous transfer of knowledge through training and education on global as well as on regional level, improve awareness of advances in medicine through public relations. Online lectures are available.

SORG galvenie mērķi ir: popularizēt zinātni,  tās attīstību un pētniecību, publicēt rezultātus atzītos starptautiskos žurnālos, kā arī citos atbilstošos plašsaziņas līdzekļos, nepārtraukti nodot zināšanas, izmantojot apmācību un izglītību globālā, kā arī reģionālā līmenī. Uzlabot izpratni par sasniegumiem medicīnā, izmantojot sabiedriskās attiecības. Pieejamas online lekcijas un apmācības.

International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS)  https://www.iaoms.org/

The International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons (IAOMS) aims to improve the quality and safety of health care worldwide by advancing patient care, education, and research in oral and maxillofacial surgery. The IAOMS Foundation provides educational and training opportunities for OMF surgeons worldwide.

Starptautiskās mutes, sejas un žokļu ķirurgu asociācijas (IAOMS) mērķis ir uzlabot veselības aprūpes kvalitāti un pacientu drošību visā pasaulē, attīstot pacientu aprūpi, izglītību un pētniecību mutes, sejas un žokļu ķirurģijā. IAOMS asociācija nodrošina izglītības un apmācības iespējas OMF ķirurgiem visā pasaulē.

International Society of Oral Oncology

http://isoo.world/

The purpose of the International Society of Oral Oncology (ISOO) is to promote scientific exchange among health care professionals in oncology about cytotoxic therapy and its impact on the oral environment (including tissues, health and function).

Starptautiskās mutes onkoloģijas biedrības (ISOO) mērķis ir veicināt zinātnisku domu apmaiņu starp veselības aprūpes speciālistiem onkoloģijas jomā par citotoksisko terapiju un tās ietekmi uz mutes vidi (tostarp audiem, veselību un funkciju).

European Society for Medical Oncology ESMO

https://www.esmo.org

ESMO’s core mission is to improve the quality of cancer care, from prevention and diagnosis all the way to palliative care and patient follow-up. It is to educate – doctors, cancer patients and the general public – on the best practices and latest advances in oncology. And it is to promote equal access to optimal cancer care for all patients. Guidelines are also available.

ESMO galvenā misija ir uzlabot vēža aprūpes kvalitāti, sākot no profilakses un diagnostikas līdz pat paliatīvajai aprūpei un pacientu uzraudzībai. Tas ir paredzēts, lai izglītotu – ārstus, vēža pacientus un plašāku sabiedrību – par labāko praksi un jaunākajiem sasniegumiem onkoloģijā. Un tās galvenie mērķi ir veicināt vienlīdzīgu piekļuvi optimālai vēža aprūpei visiem pacientiem. Pieejamas arī vadlīnijas.

The European Association of Oral Medicine

Founded in 1998, the EAOM aims to promote education and research in Oral Medicine, which is the specific area of competence concerned with the health and diseases of the oral and peri-oral structures, especially the oral manifestations of systemic diseases and the oral and dental care of patients, in Europe. To promote interest in education and research in Oral Medicine at institutions, professional associations and industries. Improve clinical care in the field of Oral Medicine. Inform governments and other official institutions of the significance of Oral Medicine for oral and systemic health, and the recognition, prevention and treatment of oral diseases. Promote the exchange of scientific information.

EAOM ir dibināta 1998. gadā, un tās mērķi ir veicināt izglītību un pētniecību mutes medicīnā, kas saistīta ar mutes un peri-orālo struktūru veselību un patoloģiju, jo ​​īpaši sistēmisku slimību mutes izpausmēm un pacientu mutes un zobu aprūpi. Veicināt interesi par izglītību un pētniecību mutes medicīnā iestādēs, profesionālajās asociācijās un nozarēs. Uzlabot klīnisko aprūpi mutes medicīnas jomā. Informēt valdības un citas oficiālas institūcijas par mutes medicīnas nozīmi un mutes izpausmēm sistēmisku slimību gadījumā, kā arī mutes slimību atpazīšanā, profilaksē un ārstēšanā. Veicināt zinātniskās informācijas apmaiņu.

 ITI International Team for Implantology

https://www.iti.org

The ITI is a global association of professionals in implant dentistry. The objectives of the ITI are the promotion and dissemination of knowledge about implant dentistry and related fields. Our purpose is to serve dental professionals by fostering learning, networking, discussion and exchange.

ITI ir globāla zobu implantologu asociācija. ITI mērķi ir veicināt un izplatīt zināšanas par implantoloģiju un ar to saistītām jomām. Mūsu mērķis ir apkalpot zobārstniecības speciālistus, veicinot mācīšanos, tīklu veidošanu, diskusijas un apmaiņu.

European Association for Osseointegration EAO

A non-profit organisation formed as an international, interdisciplinary and independent science-based forum for all professionals interested in the art and science of osseointegration.

Bezpeļņas organizācija, kas izveidota kā starptautisks, starpdisciplinārs un neatkarīgs zinātnes forums visiem profesionāļiem, kurus interesē osseointegrācijas māksla un zinātne.

Early Care Training Programme  

https://cleftectp.com

Developing an early care training programme for health care professionals working with children born with orofacial clefts and/or craniofacial conditions. Project.

Projekta ietvaros agrīnas aprūpes apmācības programma izstrādāta veselības aprūpes speciālistiem, kuri strādā ar bērniem, kas dzimuši ar lūpas aukstēju šķeltnēm un/vai galvaskausa un sejas attīstības patoloģijām. Programma pieejama arī latviešu valodā.

The European Cleft Organisation

https://europeancleft.org

The European Cleft Organisation was established in July 2007 and is based in The Hague, Netherlands.  It was set up as a pan European partnership between service users (patients and parents) and health professionals involved with their care. Here is available the information for parents and guidelines for healthcare professionals.

Eiropas šķeltņu organizācija tika izveidota 2007. gada jūlijā, Hāgā, Nīderlandē. Tā tika izveidota kā Eiropas mēroga partnerība starp pacientiem un vecākiem, un starp viņu aprūpē iesaistītajiem veselības aprūpes speciālistiem. Atrodama informācija vecākiem un vadlīnijas veselības aprūpes speciālistiem.

The International Association of Dental, Oral, and Craniofacial Research (IADR) 

https://www.iadr.org

Drive dental, oral, and craniofacial research for health and well-being worldwide.

Research opportunities.

Veicināt zobārstniecības, mutes dobuma un kraniofaciālo izpēti labākai veselībai un labklājībai visā pasaulē. Pētījumu iespējas.